DP

Sõjapõgenik Teise maailmasõja ajal ja järel

Ingliskeelse lühendi DP (Displaced Person) täpseim eestikeelne vaste on 'emigreeruma sunnitu'. Mälestustes ning suulises kõnes on enamasti kasutusel dipii.

DP termini võtsid kasutusele eri riigid ja rahvusvahelised põgenikuorganisatsioonid Teise maailmasõja ajal, määratlemaks põgenikelaagrisse koondatud isikute staatust ning sellega seotud õigusi. Eri riigid ja organisatsioonid defineerisid terminit erinevalt. Üldistatult võib siiski öelda, et DPd määratleti kui inimest, kes oli deporteeritud või oli olnud sunnitud lahkuma oma kodumaalt või asukohamaalt rassilistel, usulistel või poliitilistel põhjustel ning kes soovis, kuid ei saanud või ei tahtnud pöörduda tagasi kodumaale või asukohamaale seal valitseva temale vastuvõetamatu olukorra või riigikorra tõttu.

Eestlaste puhul määratleti Teise maailmasõja käigus ning sõjast tulenevalt Saksamaale ning Saksamaa okupeeritud aladele jõudnud isikuid DPdena, Rootsi jõudnuid põgenikena. Reaalses elus oli erinevus terminite DP ja põgenik vahel peaaegu olematu.

Lisateave artikli kohta